Privacy Policy

תנאי שימוש
אנא שימו לב, כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותני לתנאי השימוש שלהלן. אנא קראו בתשומת לב תנאי שימוש
אלו מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בהם שינויים.
1 . השימוש באתר
1.1 . אתר האינטרנט "דיגיטל פוטו" "Digital Photo" / שכתובתו www.digitalphoto.co.il או www.tera.co.il ו/או
באפליקציית "דיגיטל פוטו" "Digital Photo" / )אשר יקראו יחדיו, לעיל ולהלן: "האתר"( או בכל אתר ו/או אפליקציה
שיחליף אותו/ה או יתווסף אליו/ה, מספק שירות מקוון ) on-line ( ברשת האינטרנט, בין השאר, כמפורט בסעיף 6
)שירותי האתר( לתנאי שימוש זה להלן )"השירות"(, ומופעל על ידי נתן משה ת.ז 056625007 או על ידי חברה
מטעמו )אשר יכונו יחדיו למען הנוחות "החברה"(. כתובת החברה הינה חמאד סנטר כפר מזרעה ]בכניסה לנהריה[
ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדוא”ל dphoto3@gmail.com:: ובטלפון- 9927219-04 בימי ושעות
העבודה המקובלים.
1.2 . יובהר כי ככל והאתר יתופעל על ידי חברה מטעמו של נתן משה או כל חברה אחרת, הרי שתנאי שימוש אלו וכן כל
הנובע ו/או הקשור לאתר לא יקימו לחובת נתן משה כל חבות, התחייבות ו/או אחריות כלפי המשתמש, אלא, אם
בכלל, לחובת החברה האמורה בלבד.
1.3 . השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו באמצעות מכשירי קצה שונים כפוף לתנאי השימוש באתר המפורטים לעיל
ולהלן )"תנאי השימוש"(. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה. כניסה לאתר ו/או ביצוע פעולה כלשהי באתר על
ידך, מהווה הצהרה והסכמה בלתי מותנית כי בעצם ביצוע הפעולה באתר קראת את תנאי שימוש אלו, כי הנך
מסכים להוראותיהם ולכך שביצוע כל פעולה באתר תהיה כפופה לתנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו.
1.4 . מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין החברה, המפעילה את האתר לבין כל אדם ו/או גוף ו/או גורם
או מי מטעמם של אלה אשר עושה שימוש כלשהו באתר ו/או בתוכנה )"המשתמש"(. החברה שומרת לעצמה את
הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש.
תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו.
1.5 . הוראות תנאי שימוש אלו יחולו על ולגבי כל שימוש שיעשה באתר, והן הבסיס המשפטי לכל דיון, מחלוקת ו/או
סכסוך בין המשתמש לבין החברה. אנא קרא בעיון את ההוראות. אם אינך מסכים לכל תנאי מתנאי השימוש שלהלן,
הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר. כל שימוש באתר, משמעותו הסכמה מלאה לכל הכתוב בתנאי
השימוש.
1.6 . האתר מיועד לשימוש פרטי בלבד, וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה הינו אסור.
1.7 . אתה מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. עלייך להיות בן 18
לפחות כדי שתהיה כשיר להשתמש באתר. עם זאת, במידה והנך קטין )מתחת לגיל 18 ( או אינך זכאי לבצע
פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס. היה
והמשתמש הוא תאגיד, הנרשם בשם התאגיד מצהיר ומאשר כי הוא רשאי לפעול בשם התאגיד.
1.8 . אתה מאשר בזאת כי הנך בעל כרטיס אשראי בתוקף )שאינו חסום ו/או מוגבל(, שהונפק ע"י אחת מחברות כרטיסי
האשראי המורשות.
1.9 . אתה מאשר בזאת כי הנך בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעלי כתובת למשלוח דואר.
1.10 . זכות השימוש באתר הינה אישית למשתמש ולא ניתנת להעברה לכל צד ג'.
1.11 . הנך האחראי הבלעדי להגנה על סודיות הסיסמא/ות לאתר ו/או בכל הקשור בו.
1.12 . הנך מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת החברה, ושהחברה לא תהיה אחראית
לכל שיבוש ולכל איבוד מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן והאתר יהיה לא זמין מעת לעת מכל
סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות בחברה וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בחברה,
יתכן שגישה לאתר תופרע, תושע ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. הנך פוטר את החברה בגין כל נזק ו/או
תשלום ו/או הפסד שייגרמו לך עקב האמור לעיל.
.13. האתר וכל תוכנה הקשורה לאתר )לרבות כל תוכנה אשר ניתנת להורדה 1 (download) על ידי המשתמש מהאתר(
הינם קניינה הפרטי המלא והבלעדי של החברה.
1.14 . כל פעילות באתר חייבת להיות בהתאם לתנאי השימוש ולמטרות חוקיות בלבד.
1.15 . לחברה תהיה הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר, לרבות תוכן,
שעות פעילות וציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באתר. החברה רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע, רשאית
לשנות או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או
מאפיין שידור אחרים.
1.16 . אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק: שימוש באתר תוך נטילת זהות בדויה
ו/או התחזות לאדם אחר; חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים; בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של
האתר, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירותו; שיבוש ו/או ניסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ו/או פעילות
השרת/ים מהם הוא פועל. החברה תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.
1.17 . לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או
מי מעובדיה ו/או מי מחברות הבת שלה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של החברה על פי תנאי
שימוש אלו.
1.18 . החברה שומרת על זכותה לשנות ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל את תנאי השימוש ו/או את מדיניות
הפרטיות, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא סיבה וכן ללא חובת נימוק, וזאת ללא צורך במתן
התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי ולמשתמש לא יהיו כל טענות כלפי החברה בגין שינוי כאמור. מועד החלת
השינוי יהיה מועד פרסום נוסח תנאי השימוש המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום
כאמור, תהיה כפופה לתנאי השימוש המעודכנים.
1.19 . אנו ממליצים לך לקרוא מחדש, מעת לעת, את תנאי השינוי ומדיניות הפרטיות שלנו, כדי להיות מועדכן בשינויים
בהם.
1.20 . משתמש שיעשה שימוש באתר בניגוד לכללי השימוש או להוראות הדין יישא לבדו באחריות למעשיו לרבות לכל
נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לחברה ו/או לכל אדם אחר, ויהא מחויב לפצות את החברה ולשפות אותה ו/או מי
מטעמה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף לרבות הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם ובכלל זה שכ"ט עו"ד
והוצאות משפט.
1.21 . החברה רשאית להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את השימוש באתר למשתמש בכל עת, לרבות ככל ונעשית
ו/או נעשתה על ידו שימוש בניגוד לכללי השימוש ו/או הוראות הדין, ואולם אין באי הפסקת השימוש בכדי לפטור
את המשתמש מאחריות כאמור לעיל ו/או להוות הסכמה של החברה לפעולה כאמור.
1.22 . תנאי השימוש מתייחסים באופן שווה ליחיד או רבים, לאדם או לתאגיד, לזכר או לנקבה. תנאי השימוש ותוכן
האתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים . בכל מקום בו מנוסח תוכן
האתר ו/או תנאי שימוש אלו בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.
1.23 . החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר, וזאת ללא צורך
במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.
2 . ציוד
2.1 . המשתמש יהיה אחראי לקבלת ולאחזקת טלפון, קו תקשורת, מחשב, חומרה וכל ציוד אחר הנדרש )"הציוד"(,
ככל שנדרש, על מנת לקבל גישה ולעשות שימוש באתר ולכל העלויות הכרוכות בכך. יובהר כי השימוש בשירות
כרוך בחיבור פעיל לרשת האינטרנט וכי אתה האחראי הבלעדי להסדיר ולשלם עבור חיבור כאמור וכן עבור כל
שירות, ציוד או מכשיר שיידרשו לך לצורך גישה ושימוש באתר ובשירות.
2.2 . המשתמש מאשר, כי ידוע לו שלשם שימוש באתר ו/או בשירות ו/או בתוכנה, המחשב שלו )לרבות סמארטפון,
טאבלט כו'( צריך להיות תקין וכן עליו להיות בתצורה המאפשרת הרצה תקינה של התוכנה ושל האתר .
2.3 . החברה לא תהיה אחראית לכל הנזקים לציוד ו/או לתוכנה ו/או למידע של המשתמש כתוצאה משימוש באתר.
3 . כללי התנהגות למשתמש
3.1 . האתר הינו קניינה הפרטי של החברה. כל פעילות באתר חייבת להיות בהתאם לתנאי השימוש.
3.2 . החברה דורשת כי כל פעילות של המשתמש באתר ו/או בקשר לאתר חייבת להיות למטרות חוקיות בלבד.
3.3 . המשתמש לא יעלה (upload) דרך האתר כל חומר, אשר מפר בכל דרך שהיא זכויותיהם של אחרים או כל חומר
לא-חוקי או שנועד למטרה לא חוקית או כל חומר מאיים, פוגעני, מטעה, גזעני, מעליב, משמיץ, מזיק, פוגע ברגשות
הציבור, דוחה, חודר/מפר/פוגע בפרטיות, וולגרי, משמיץ, טורדני, מסולף, גס, מגונה או באופן אחר מעורר
התנגדות, מפר זכויות יוצרים, המעודד התנהגות פלילית, בעל אופי מסחרי ו/או המכיל מידע פרסומי כלשהו,
המזהה אישית אנשים אחרים מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום, המקים עוולה אזרחית ו/או שיש בו משום לשון
הרע או שמפר בדרך אחרת כל חוק ו/או דין ו/או אשר מכיל דבר פרסום או שידול בקשר למוצרים או שירותים
כלשהם, זאת ללא הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.
3.4 . כחלק מהשימוש בשירות תוכל להעלות ולפרסם או לשלוח לאחרים תמונות ותכנים מטעמך )"תוכן המשתמש"(.
אתה האחראי הבלעדי לתוכן המשתמש שלך ולשימושך בתוכן שמשתמשים אחרים העלו לשירות וכן לקבלת כל
ההסכמות הדרושות לצורך כך. עליך לוודא שתוכן המשתמש עומד בתנאי שימוש אלה ובהוראות כל דין.
3.5 . לחברה אין אפשרות לשלוט בשימוש שיעשה משתמש בתוכן שהועבר לו על-ידי משתמש אחר באמצעות השירות.
3.6 . החברה אינה מתחייבת לבדוק ולסנן ולא תישא באחריות כלשהי לתוכן המשתמש שלך. החברה עשויה, בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי לסנן, לחסום, לערוך או להסיר את תוכן המשתמש ו/או לשנות את אופן הצגתו בשירות.
3.7 . אתה מצהיר ומתחייב כי החברה אינה ולא תהיה אחראית לתוכן שלך וכי: )א( ברשותך כל הרישיונות, הוויתורים,
האישורים וההסכמות הדרושים בקשר עם תוכן המשתמש לצורך העלאתו לשירות ומתן זכויות השימוש בו לחברה;
)ב( אין החברה וגם לא תהא בעתיד חייבת בתשלום כלשהו )לרבות תמלוגים( לכל גורם בגין שימוש בתוכן
המשתמש שלך ו/או בגין הצגתו בקשר עם השירות; )ג( תוכן המשתמש ו/או כל חלק ממנו והשימוש בו במסגרת
השירות: ) 1( לא יפר כל דין, לרבות זכויות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו ו/או את זכותו לפרטיות ) 2 ( לא יכלול
ו/או יקדם פעולות בלתי חוקיות; ) 3( לא יכלול ו/או יקדם גזענות ו/או דברי הסתה ו/או אפליה על רקע דת, גזע, מין,
גיל או מצב בריאותי; ) 4( לא יכלול תוכן פורנוגראפי; ) 5( לא יכלול דיבה ו/או לשון הרע; ) 6 ( לא יפגע ברגשות
הציבור.
3.8 . כל התנהגות מצד המשתמש אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה מגביל ו/או מונע ו/או מפריע למשתמש
כלשהו מלהשתמש וליהנות מהאתר הינה אסורה.
3.9 . הנך מתחייב )א( לבצע אך ורק שימוש אישי שאינו מסחרי בשירות וזאת בכפוף לתנאי השימוש; )ב( לא להתחזות
לאחר; )ג( לא להעלות תמונות ו/או פרטים על אדם אחר ו/או תוכן כלשהו שיש בו זכויות קניין רוחני של גורם שלישי
מבלי להשיג מראש את אישורו, רישיונו והסכמתו של אותו גורם שלישי לעשות שימוש בתמונה, בתוכן ו/או במידע
הפרטי במסגרת ההסכם ובמסגרת השירות וכן את אישורו, רישיונו והסכמתו לכל שימוש על-ידי החברה במסגרת
ו/או בקשר עם ההסכם; )ד( לא למכור, להעניק רישיון )או רישיון משנה(, להשכיר, להמחות, להעביר, לשעבד ו/או
לחלוק עם צד ג' כל חלק בזכויותיך תחת תנאי השימוש; )ה( לא להעביר, להפיץ, להעתיק, להעמיד לרשות הציבור
ו/או לשדר את השירות ו/או כל חלק ממנו; )ו( לא להפנות לשירות על-ידי שימוש בלינקים עמוקים (Deep Linking)
או מסגור ;(Framing) )ז( לא לעשות שימוש בשירות ו/או להפיץ כל חלק ממנו באזורי שיפוט בהם פעולה זו ו/או
כל חלק מהשירות מהווים עבירה על החוק, או בהם פעולה זו תכפיף את החברה ו/או מי מהגורמים הקשורים אליה
לחובת רישום בתחום סמכות השיפוט או מדינה כאמור; )ח( לא לעשות, לעודד, לקדם, להנחות ו/או לסייע לאחר
לעשות בשירות כל שימוש שאינו חוקי, פוגעני ו/או מזיק; )ט( לא לבקר בשירות )באתר( ו/או בכל חלק ממנו באופן
בלתי מורשה ו/או לעשות שימוש בשירות תוך שימוש בשיטות ו/או אמצעים שאינם מורשים, כולל בין היתר רובוטים,
זחלים, עכבישים ו/או כל אמצעי אוטומטי אחר; )י( לא לשנות, לתרגם, להנדס לאחור, לעשות כל ניסיון לפרש את
האלגוריתמים, הרעיונות או השיטות הטבועים בשירות ו/או לגלות את קוד המקור של כל חלק בשירות ו/או כל
תוכנה הקשורה אליו ו/או ליצור יצירות נגזרות שלו; )יא( לא לעשות כל שימוש בשירות באופן העלול לגלות ו/או
להפיץ את קוד המקור של כל חלק בשירות ו/או העלול להכפיף את החברה לחובה לגלות ו/או להפיץ את קוד
המקור של השירות ו/או של כל חלק ממנו ו/או שימוש שעלול להעניק לצד ג' את הזכות לשנות או ליצור יצירות
נגזרות מהשירות ו/או קוד המקור; )יב( לא להכביד על השירות ו/או השרת של השירות ו/או גישה של כל משתמש
לשירות.
3.10 . משתמש לא יעשה שימוש באתר על מנת לפרסם ו/או לשדל מטעמים מסחריים, דתיים, פוליטיים, לא מסחריים
ו/או אחרים, לרבות שידול משתמשי האתר להפוך משתמשים של שירותים אחרים אשר, במישרין או בעקיפין,
מתחרים או עלולים להתחרות בחברה. האמור בסעיף 3 זה לעיל )על כל תת סעיפיו( יחול לטובתה של החברה
ו/או לטובת כל מי מטעמה, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
4 . הרשמה לאתר
4.1 . כדי להירשם לשירותים מסוימים באתר וכדי לפתוח עבורך חשבון באתר, ייתכן כי תתבקש לספק לחברה מספר
פרטים אודותיך הנושאים אופי אישי לרבות מידע שיכלול, בין היתר, את שמך המלא, כתובת דואר אלקטרוני, מען
ומספר טלפון. חלק מהנתונים שתתבקש למסור הינם פרטי חובה )אשר יסומנו ככאלה( אשר לא ניתן להירשם
מבלי למסרם. הנך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך, וכן מתחייב לעדכן באתר את המידע
במטרה לשמור על נכונותו ודיוקו. בנוסף למסירת הפרטים האמורים תתבקש לבחור סיסמה, אשר תשמש בזיהויך
לצורך קבלת השירותים. אתה מתחייב לא לחשוף את סיסמתך בפני כל גורם שלישי וכן ידוע לך ואתה מסכים כי
תישא באחריות המלאה ובאופן בלעדי על כל פעולה ו/או שימוש בחשבונך, בין אם נעשו באישורך ובין אם לאו .
שמירת סודיות הסיסמה הנה באחריותך והנך מחויב להודיע לחברה באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה
בסיסמה שלך.
4.2 . במסגרת ההרשמה לאתר, ייתכן שיתאפשר קישור בין כתובת הדואר האלקטרוני אשר סופקה על ידך לחברה לבין
חשבון הפייסבוק הפרטי שלך באתר facebook )"חשבון הפייסבוק"(, אולם כדי לאפשר קישור בין חשבון
הפייסבוק לאתר, תידרש לתת הסכמתך מראש כאשר אישורך כאמור גם יהווה הסכמתך לפרסום שמך ותמונת
הפרופיל המופיעה בחשבון הפייסבוק שלך במסגרת האתר, לרבות, אך לא רק, לצד תגובותייך ו/או חוות דעתך.
4.3 . החברה תהא רשאית לנהוג במאגר המידע של המשמשים הרשומים בהתאם להוראות הדין ולעשות במאגר המידע
של המשתמשים הרשומים שימוש, בין היתר, לצורך דיוור מידע ותכנים אל המשתמשים הרשומים )בדואר ו/או
בדואר אלקטרוני ו/או בפקסימיליה ו/או בהודעות טקסט לטלפון הנייד(, לרבות דברי פרסומת של בתי עסק שונים
ו/או מפרסמים שונים.
4.4 . החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לך על ידה באתר, לרבות
בכל מקרה בו החברה תהא סבורה, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, כי המידע שמסרת אינו אמיתי, מעודכן,
שלם או נכון, והכל עם או בלי הודעה מוקדמת. לתשומת ליבך, מילוי, רישום ו/או ציון פרטים כוזבים אסורים בהחלט
ויכולים להוות עבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית.
4.5 . הנהלים אשר על פיהם פועלת החברה באיסוף ובשימוש במידע כאמור מפורטים במסמך נפרד המופיע באתר
תחת השם "מדיניות הפרטיות" )"מדיניות הפרטיות"(.
5 . הרישיון והתוכנה
5.1 . בכפוף לתנאי השימוש, החברה תעניק לך רישיון מוגבל בזמן, ניתן לביטול )בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של
החברה(, לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה, ללא זכות מתן רישיונות משנה, לעשות שימוש אישי ולא מסחרי בשירות,
באתר ו/או בתוכנה.
5.2 . חלק משירותים יהיו זמינים באמצעות הורדת תוכנה מהאתר למחשב של המשתמש, לסמארטפון או לטאבלט
)"התוכנה"(.
.3. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי חל עליך איסור מוחלט להעביר את זכויותיך בהתאם לרישיון )כאמור בסעיף 5 5.1
לעיל( לאחר ו/או להפיץ את התוכנה ו/או לשכפל אותה ו/או או לבצע כל שינוי בה לרבות ביצוע פעולות כמו הנדסה
לאחור (Reverse Engineering) ו/או להתיר לאחר לעשות שימוש בתוכנה, ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.
5.4 . מאחר והרישיון עבור השימוש בתוכנה המוענק לך במסגרת הסכם זה ניתן לך ללא תשלום. עקב כך, רשאית
החברה לשנות מעת לעת את מבנה, מראה, פעילותה והשפעתה של התוכנה על המחשב שלך וכן לשנות מעת
לעת את השירותים והתכנים שהנך יכול לעשות שימוש בהם עקב השימוש בתוכנה, וזאת ללא צורך להודיע לך על
כך מראש והנך מוותר מראש על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך
6 . שירותי האתר
6.1 . האתר )והאפליקציה והתוכנה( מציעים מגוון רחב של שירותים, כלי עיצוב ומוצרים ותכנים גרפיים, אשר מתעדכן
מעת לעת. האתר מאפשר העלאה ואחסון של תמונות וקבצים דיגיטליים אחרים, שיתוף משתמשים אחרים באותם
חומרים, שימוש בכלי עיצוב לצורך יצירת מוצרים דיגיטליים, והזמנה של מוצרי דפוס, כגון אלבומים, ספרים אישיים
ועוד )"השירות"(.
6.2 . לאחר אישור הרשמתך לשירות על-ידי החברה ובכפוף לתנאי השימוש, תוכל להשתמש בשירות בכדי להרכיב
ולעצב אלבום תמונות המבוסס על התוכן שלך וכן להזמין עותקים מודפסים של אלבום זה ו/או של תמונות בודדות
)"האלבום"( .
6.3 . האלבומים והשימוש בשירות כרוכים בתשלום, כמפורט בעת ביצוע ההזמנה. כל המחירים הם בשקלים חדשים
וכוללים מע"מ, אך אינם כוללים את התשלום עבור המשלוח, אשר יצוין בנפרד במהלך הזמנת משלוח.
6.4 . כל המחירים, כולל עבור המשלוח, עשויים להשתנות מעת לעת, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. המחיר
שיחול על ההזמנה יהיה המחיר שהוצג לך בעת ביצוע ההזמנה.
6.5 . התשלום עבור ההזמנה יבוצע באשראי או PayPal או בכל אמצעי תשלום שהחברה תאשר לשלם בו, עם סיום
ביצוע ההזמנה בשירות, טרם התחלת העבודה על הדפסת האלבום. התשלום מבוצע ישירות לחשבון החברה דרך
חברות הסליקה השונות .
6.6 . דגשים לגבי הזמנות: )א( הזמנת המוצרים והשירותים הינה באחריות המשתמש. מרגע אישור ההזמנה ע”י
המשתמש, המוצר שהוזמן עובר באופן אוטומטי להדפסה, כך שלא ניתן לבצע שינויים בהזמנה, לאחר אישורה
הסופי ע”י המשתמש. לפיכך, על המשתמש לוודא טרם אישור ההזמנה, כי ההזמנה על כל תכניה ועיצובה, נערכה
לשביעות רצונו המלאה וכי אין בה טעויות או שגיאות מכל מין וסוג, לרבות אך מבלי לגרוע, שגיאות כתיב ושגיאות
הגהה, ממדי המוצר המוזמן )אורך ורוחב(, רזולוציית ההדפסה המבוקשת, מיקום התכנים במוצר )טקסט ותמונה(
וכל פרט נוסף הכלול במוצר המבוקש המוזמן, על כן המשתמש מתבקש לבצע בדיקה מקדמית בכל דרך שהיא,
ובפרט באמצעות אפשרות התצוגה המקדימה עובר לשליחת ההזמנה להדפסה. מובהר בזה במפורש, כי החברה
לא תישא בכל אחריות לכל טעות או שגיאה כאמור; )ב( הזמנה הסופית היא שתחייב את המשתמש, ולמשתמש
לא תעמודנה כל טענות בכל הקשור למוצרים כל עוד יודפסו כפי שיופיעו בתצוגה המקדימה בכפוף לאמור בסעיף
6.9 להלן; )ג( יתכן שלאחר שליחת ההזמנה ע”י המשתמש, ישלחו מהאתר הודעות ביחס להזמנה. המשתמש
מתחייב לעקוב אחרי קבלת ההודעות מהאתר לשם המשך הטיפול בהזמנתו, ובמידת הצורך לספק את ההנחיות
שיתבקשו ממנו לצורך המשך הטיפול בהזמנה. החברה לא תישא בכל אחריות למקרה בו הטיפול בהזמנה יושהה
או יופסק, עקב אי קבלת תגובה או קבלת תגובה בלתי מספקת מהמשתמש לפניות שיופנו אליו מהאתר; )ד(
החברה לא תהיה אחראית לכל תקלה הנובעת מהגהה לא טובה, משגיאות כתיב, הקלדה, סידור התמונות ומיקומן
וכל דבר הקשור לטעויות מסוג זה; )ה( החברה לא תהיה אחראית בכל דרך שהיא על תקלות ו/או שגיאות הנובעות
מאיכות נמוכה של התמונות והחומר המקורי; )ו( החברה לא תהיה אחראית לשגיאות מסוג של ניצול לא אופטימלי
של העמודים, שגיאות בכמות העתקים שהוזמנו וכיוצא בזה.
6.7 . במסגרת ההזמנה ובכפוף לזמינות השירות, תוכל להזמין משלוח של האלבום לכתובת בישראל שתספק לחברה.
המלאי והזמינות של השירותים והמוצרים המוצעים בשירות מוגבלים, וייתכן כי בעת קבלת ההזמנה לא ניתן יהיה
לספק את המוצר או השירות שהוזמנו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להסיר את רשימת המוצרים
והשירותים המוצעים בשירות, כפוף לשיקול דעתה הבלעדי, ואין בתנאי השירות אלה ו/או בשירות כדי לחייב את
החברה להציע או לספק שירותים ו/או מוצרים כלשהם.
6.8 . החברה עשויה מפעם לפעם לפרסם מבצעים בקשר עם השירות. החברה רשאית לשנות, לסיים או לבטל כל מבצע
לפי שיקול דעתה הבלעדי. עדכון, שינוי או ביטול בנוגע למבצע עשוי לקחת זמן עד שישתקף באתר ובפרסומי
החברה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מבצעים תלויים במלאי, זמינות וביעדי החברה. המחיר ותנאי הרכישה
המופיעים במסך התשלום אלה התנאים שיחולו על הזמנתך, אתה מתבקש לקרוא אותם היטב. הנך מתבקש לא
להסתמך על מבצע בטרם פנית לחברה על-מנת לבדוק את תוקפו ותנאיו.
6.9 . התצוגה הדיגיטלית של האלבום והתמונות בשירות נועדו להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין התצוגה בשירות
לבין המוצרים המסופקים בפועל, לרבות אך לא רק, הפרשי רזולוציה וגוונים בין התצוגה הדיגיטלית בשירות לבין
המוצרים כפי שיסופקו בפועל. איכות התמונות המודפסות באלבום תלויה באיכות, בפורמט וברזולוציה של התמונות
הכלולות בתוכן שלך ובאחריותך הבלעדית לוודא שהתמונות שנבחרו מתאימות להדפסה כאמור. סטייה של עד
20% בין צבע האלבום לצבעו בתצוגה הדיגיטלית בשירות ועד 10 מ"מ במידות בין מה שנראה או מפורט בשירות
לבין האלבום הסופי לא יחשבו לפגם אלא נובעות מההבדלים בין צבע וגודל המסך להדפסה בפועל ולכן לא ישמשו
כעילה לביטול או לטענה כלשהי מטעמך.
6.10 . במידה ובמועד המשלוח יהיו באלבום פגמים מהותיים הנובעים מההדפסה, לרבות באיכות ההדפסה )שלא עקב
איכות או פורמט התוכן שלך( ו/או דפים חסרים, תהיה רשאי לבקש מהחברה הדפסה חוזרת תוך עשרים ואחת
( 21 ( יום מיום קבלת האלבום. הזכות להדפסה חוזרת כאמור תהיה כפופה לפירוט הפגמים בפני החברה, והחזר
האלבום הפגום לחברה באריזתו המקורית. הדפסה חוזרת או החזר כספי הינן התרופות הבלעדיות שיעמדו
לרשותך במקרה של פגמים בהדפסה או בהזמנה. ניתן לקבל הדפסה חוזרת רק עבור הזמנה של עד שלושה ) 3 )
עותקים זהים של האלבום, עבור אלבומים של עד 60 עמודים. לא תינתן הזמנה חוזרת לגבי יותר משלושה עותקים,
גם אם התבקשה מספר פעמים לגבי אותו אלבום. במקרה של הזמנות גדולות יותר הנך מתבקש קודם להדפיס
עותק אחד לדוגמה או לבקש מהחברה דוגמה ב- PDF לפני התחלת ההדפסה.
6.11 . פרט לאחריות המוגבלת המפורטת בתנאי שימוש אלו, השירות והאלבום מועמדים לרשותך כפי שהם ("AS IS")
וללא אחריות ו/או הבטחה מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא ו/או מכוח דין )ככל שהדין החל מרשה זאת(. ככל
שמתיר זאת החוק ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, החברה אינה נותנת כל הבטחה ולא תישא באחראית, כולל בין
היתר ומבלי לגרוע בנוגע לסחירות, הפרת זכויות והתאמה למטרה מסוימת. החברה אינה מבטיחה שהשירות ו/או
האלבום יהיו נגישים ללא הפרעה או נטולי פגמים ותקלות, או שהשרת עליו נסמך השירות נקי מווירוסים ו/או כל
גורם מזיק אחר. החברה אינה מבטיחה ו/או נותנת מצג כלשהו בנוגע לשימוש בשירות ו/או באלבום ו/או תוצאות
של שימוש זה בכל הקשור לדיוק, אמיתות התוכן, מהימנות ו/או בכל עניין אחר. אתה האחראי הבלעדי לנקיטת כל
אמצעי הזהירות הדרושים ו/או המומלצים לדעתך להגן על-עצמך מפני תביעות, נזקים, אבדן ו/או סכנה העלולים
לעלות כתוצאה ו/או בקשר עם שימושך ו/או הסתמכותך על השירות, האלבום ו/או כל חלק מהם. החברה לא תהיה
אחראית לטעויות או עיכובים, לרבות ומבלי לגרוע של חברות או שירותי השליחות אשר שולחים את האלבומים .
6.12 . אתה מתבקש לגבות את התוכן שלך מחוץ לשירות למקרה של אבדן מידע, החברה אינה מבטיחה לשמור ולגבות
את התוכן שלך והוא עשוי להיות חשוף לאבדן ונזקים. באחריותך הבלעדית לוודא את איכות התוכן שלך ולבצע
הגהה ועריכה של התמונות בטרם תזמין את הדפסת האלבום, החברה אינה אחראית לתוכן עבודתך בעיצוב
האלבום, עריכתו והכנת התכנים הכלולים בו .
6.13 . החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, עריכתו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים
הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה
בקשר לכך.
7 . אספקה ושילוח המוצרים
7.1 . בגין משלוח ישלם המשתמש תשלום נוסף, בהתאם לתעריפי המשלוח שיפורסמו באתר, כפי שיהיו מעת לעת.
תעריפי המשלוח חלים בישראל בלבד. בגין משלוח אל יעד מחוץ לגבולות מדינת ישראל, אם וככל שיתאפשר על
ידי החברה, יקבע על ידי החברה מחיר אחר.
7.2 .
7.3 . מועדי אספקה, ייספרו החל מהמועד הו החברה אישרה את ההזמנה שלך. עיכובים שבאחריות המשתמש יהיו
באחריותו בלבד.
7.4 . המשלוחים בשירות מוגבלים לפי אזורי החלוקה של החברה ו/או של חברות השליחות מטעמה. ייתכן שלא יסופקו
משלוחים ו/או יתקבלו הזמנות מאזורים מסוימים. החברה תוכל להקטין או לבטל אזורי חלוקה בגלל תנאי מזג
אוויר, חוסר שליחים או כל סיבה שתקשה עליה לבצע משלוח לכתובת המבוקשת. אם הפרטים, לרבות ומבלי
לגרוע הכתובת למשלוח שסיפקת אינם נכונים )במלואם או חלקם( או חלקיים ו/או לא תהיה זמין בכתובת זו במועד
המשלוח ועקב כך יתעכב ו/או ייכשל המשלוח, החברה תהיה רשאית לחייב אותך בהזמנה ובעלות המשלוח.
באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית כפי שיוגדרו מעת לעת על ידי מערכת הביטחון ו/או גורמי האכיפה,
החברה תהיה רשאית לספק את המוצרים למשתמש במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש.
7.5 . זמני אספקת המוצרים המפורטים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים )ימי א' עד ה', לא כולל ימי
שישי, שבת, ערבי חג וימי חג( ממועד השלמת ההזמנה – הוא המועד הקובע כהגדרתו לעיל.
7.6 . רוכש המוצר רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי מנקודת האיסוף כפי שתקבע, מעת לעת על ידי החברה,
זאת ככל שאפשרות זו מפורטת בדף המכירה של המוצר. במקרה של ספק האם ניתן לבצע איסוף עצמי במוצר
מסוים ומקום ומועד האיסוף, יש לפנות לבירור האמור, למחלקת השירות של החברה. איסוף המוצר יתבצע בתוך
עד 14 ימים מיום אישור ההזמנה על ידי החברה. משתמש שלא יאסוף את המוצר עד המועד כאמור, ניתן יהיה
לחייבו בדמי אחסנה בסך 50 ₪ לשבוע ו/או לקבוע בכל עת כי הדבר ייחשב כהודעת המשתמש בדבר ביטול
העסקה תוך חיוב המשתמש בדמי ביטול להלן וכן לקזז כל סכום אחר המגיע מהמשתמש, לרבות בגין דמי הביטול
ודמי האחסנה כאמור.
7.7 . החברה ו/או מי מטעמה רשאים לדרוש, בכל עת, פרטים נוספים או אסמכתאות )כגון הצגת תעודת זהות( לגבי
המשתמש ו/או בעל כרטיס האשראי ששימש להזמנה, לרבות לצורך זיהוי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי
על גבי שובר מתאים כתנאי למסירה המוצר. בנוסף, החברה עשויה, כפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לעשות שימוש
במסגרת השירות באמצעי זיהוי שמטרתם לאמת את ההזמנה, כגון אישור במסרון או דוא"ל. ללא אימות כאמור
ככל שיידרש, לא יתאפשר מתן השירות.
7.8 . החברה לא תהיינה אחראית לכל טעות ו/או תקלה בהספקה הנובעת מפרטים לא מדויקים שמסר המשתמש. בכל
מקרה, רק הפרטים המופיעים בהזמנה הם שיחייבו את החברה.
7.9 . החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי המשתמש בגין איחור ו/או אי מסירה הנובע ממעשה ו/או מחדל של
הגורם המשלח.
7.10 . החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי המשתמש בגין איחור שאינו עולה על 7 ימי עסקים ממועד שהמשתמש
נתן הודעה בדבר עיכוב בקבלת המוצר או השירות. הודעה בדבר עיכוב תינתן לחברה על ידי המשתמש בתוך פרק
זמן סביר, ובכל מקרה שהוא לא יאוחר מ- 72 שעות מחלוף מועד האספקה הקבוע בדף המוצר. במידה שהמשתמש
לא יידע את החברה בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בדף המכירה של
אותו מוצר, ייחשב המשתמש כמי שקיבל את המוצר. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה,
מכל מין וסוג, כלפי החברה, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר ו/או אספקתו באיחור.
7.11 . למיטב ידיעת החברה, המוצרים הנמכרים על ידי הספקים באתר קיימים במלאי. מוצרים שאזלו מהמלאי מוסרים
מהאתר עם קבלת הודעה מהספק בדבר אזילת המלאי. יחד עם זאת, מובהר כי החברה אינה יכולה להתחייב
בוודאות כי מוצר מסוים נמצא במלאי או להבטיח את המצאות מלאי בכל עת, ואין להסתמך על כך.
8 . אחסון חומרים שהועלו על ידי המשתמש
.1. לאחר העלאת חומרים על ידי המשתמש לחשבון המשתמש באתר, החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לאפשר 8
את אחסונם בחשבון המשתמש לזמן מוגבל. החברה לא תישא בכל אחריות לשמירתם ו/או לגיבויים של החומרים.
לפיכך, מומלץ בזה למשתמש לגבות את כל החומרים שהעלה לחשבון המשתמש באתר, באמצעי גיבוי עצמאיים,
שאינם קשורים לאתר .
8.2 . ככלל, ייתכן והחברה תשמור חומרים שהועלו על ידי המשתמש לחשבונו באתר לתקופות זמן מוגבלות, כדלקמן:
חומרים שהועלו על ידי המשתמש אשר טרם בוצעה הזמנת הדפסה ביחס אליהם, ייעשה מאמץ לשמרם למשך
תקופה של 2 חודשים וחומרים שהועלו על ידי המשתמש שהוזמנו והודפסו ייעשה מאמץ לשמרם למשך תקופה
של 6 חודשים ממועד הזמנת ההדפסה. בחלוף תקופות אלו חומרים שהועלו על ידי המשתמש יוסרו וימחקו
מהאתר, מבלי שהחברה תהיה מחויבת למסור התראה מוקדמת על מחיקתם.
8.3 . מובהר במפורש כי החברה לא תישא בכל אחריות במקרה שחומרים שהועלו על ידי המשתמש יפגעו או יאבדו.
המשתמש מאשר כי ידוע לו שהשירות אינם כוללים שירותי גיבוי, כי החברה לא תיחשב כמי שהחומרים
שהועלו על ידי המשתמש נמסרו לשמירתה והמשתמש יהיה מנוע מלהעלות כל טענה או דרישה בשל אבדן
או נזק לחומרים שהועלו על ידי המשתמש.
8.4 . משתמש שאינו מעוניין כי חומרים שהעלה לאתר ישמרו, חייב לפנות בכתב לשירות הלקוחות בבקשה למחיקת
החומרים ולוודא קבלת אישור בכתב על כך.
9 . שיתוף
9.1 . ייתכן והחברה תאפשר למשתמש לחשוף חומרים שהעלה לאתר לצד שלישי )שיתוף אלבום( או לכלל הגולשים
)פרסום בגלריה(, זאת, עם משתמשים אחרים באתר וכן באמצעות רשתות חברתיות באמצעות פונקציות שיתוף,
כפי שיסופקו ע”י החברה, אם וככל שיסופקו מעת לעת.
9.2 . על המשתמש חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפונקציית השיתוף לצורך הפצת חומרים שתוכנם מנוגד לתנאי
שימוש אלו וכן חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפונקציית השיתוף לצרכים מסחריים ו/או שיווקיים ו/או הפצת
מסרים פוליטיים, ו/או חומרים פורנוגרפיים ו/או שיתוף “ספאם". מבלי לגרוע מהאמור, המשתמש מתחייב ומאשר
כי כל החומרים שישותפו על ידו באמצעות או דרך האתר לא יפרו הוראת כל דין, ובכלל זה לא יפגעו בפרטיותו של
אדם, לא יהוו הוצאת לשון הרע ולא יפרו זכויות יוצרים )לרבות זכויות מוסריות(. בנוסף, המשתמש מתחייב שלא
לעשות שימוש בפונקציות השיתוף, ללא קבלת הסכמה מצדדים שלישיים רלבנטיים, לרבות אדם שמצולם במסגרת
החומרים, כאשר נדרשת הסכמה בנסיבות העניין מאותם צדדים שלישיים .
9.3 . שיתוף צד שלישי ספציפי יתאפשר ע"י שליחת קוד הזמנה וסיסמת שיתוף לכתובת הדואר האלקטרוני של אותו צד
שלישי. יובהר בזאת שקוד השיתוף שנשלח לאותו צד שלישי יכול להישלח הלאה ע"י אותו צד שלישי בדואר
האלקטרוני לגורמים אחרים ועשוי למעשה להגיע לידי כל אדם. החברה אינה יכולה לחסום קוד שיתוף לאחר שזה
נשלח, על כל המשתמע מכך ועל המשתמש לקחת זאת בחשבון. כמו כן, החברה אינה יכולה לחסום קוד שיתוף
לאחר שזה פורסם בפייסבוק או כל אתר אחר לצורך העניין, על כל המשתמע מכך ועל המשתמש לקחת זאת
בחשבון . לפיכך, למשתמש אין ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה עקב הגעת החומרים
לידי אחרים ו/או השימוש שיעשה בחומרים ע”י אחרים .
9.4 . פרסום בגלריה מתבצע ע"י מילוי טופס הפרסום ואישורו. הפרסום בגלריה פתוח לכל הגולשים באתר. המשתמש
יוכל בכל עת לחסום את הפרסום בגלריה על ידי עדכון טופס פרטי הפרסום של אותו אלבום .
9.5 . המשתתף מאשר כי ידוע לו שהחברה אינה יכולה לשלוט על החומרים שיועלו ע”י משתתפים אחרים באמצעות
פונקציית השיתוף, ולפיכך לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה ו/או מי מטעמה, ביחס
לחומרים אליהם ייחשף כתוצאה משיתופם ע”י משתמשים אחרים, לרבות במקרים בהם משתמשים אחרים ישתפו
חומרים המנוגדים להוראות תנאי שימוש אלו. על מנת להסיר כל ספק, מובהר כי החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו
בכל אחריות ביחס לחומרים שישותפו ע”י המשתמשים באתר.
9.6 . המשתתף מאשר כי ידוע לו שהחברה אינה יכולה לשלוט על החומרים שיועלו ע”י משתתפים אחרים באמצעות
פונקציית השיתוף, ולפיכך לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה ו/או מי מטעמה, ביחס
לחומרים אליהם ייחשף כתוצאה משיתופם ע”י משתמשים אחרים, לרבות במקרים בהם משתמשים אחרים ישתפו
חומרים המנוגדים להוראת תנאי שימוש אלו. על מנת להסיר כל ספק, מובהר כי החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו
בכל אחריות ביחס לחומרים שישותפו ע”י המשתמשים באתר .
9.7 . משתמש יהיה רשאי לבקש מהחברה למחוק ולהסיר חומרים שהועלו על ידו לאתר ו/או נשלחו על ידו לאחרים
באמצעות פונקציית השיתוף. החברה תיענה לבקשה כאמור תוך זמן סביר. באחריות המשתמש לוודא כי בקשתו
אכן בוצעה. המשתמש מאשר כי ידוע לו שמחיקת חומרים שהועברו לאחרים באמצעות פונקציות השיתוף, תהיה
מוגבלת וכי לחברה לא תהיה כל אפשרות למחוק חומרים ששותפו ע”י המשתמש, אך הועברו לגורמים נוספים על
ידי מי שהמשתתף שיתף אותם .
9.8 . החברה תהיה רשאית להסיר מהאתר כל חומר אשר תוכנו ו/או השימוש בו יעמוד בניגוד לתנאי שימוש אלו, בין
ביוזמתה ובין כמענה לפניה או תגובה של צדדים שלישיים. למשתמש /ואו למי מטעמו לא תהיה כל טענה ו/או
דרישה כלפי החברה בגין כל פעולה בה תנקוט על פי סעיף זה .
9.9 . המשתמש מתחייב שלא לנקוט בכל פעולה, אשר עשויה לפגוע באתר ו/או בפונקציות השיתוף, ובכלל זה הוא
מתחייב להימנע ממשלוח ספאם, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, ו/או כל דבר אחר שעלול להסב נזק. החברה
תהיה רשאית לחסום לאלתר כל משתמש שיבצע איזה מהפעולות האמורות או כל פעולה אחרת שעלולה להסב
נזק .
10 . ביטול עסקת רכישה על ידי החברה
החברה ו/או כל מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול
דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה בין הספק לבין המשתמש שבוצעה דרך האתר, לרבות בכל אחד
מהמקרים המפורטים להלן : 10.1 . אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית;
10.2 . אם אירעה תקלה טכנית;
10.3 . במקרה של כוח עליון;
10.4 . במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, במחיר ו/או בכל פרט רלוונטי
אחר ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים;
10.5 . בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתנאי שימוש אלו;
10.6 . אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של המשתמש.
11 . ביטול עסקת רכישה על ידי המשתמש
11.1 . ביטול עסקת רכישה יעשה באמצעות פניה דרך כפתור שירות למשתמשים או באמצעות הדואר או באמצעות פקס
או באמצאות תקשורת אלקטרונית )כדוגמת דואר אלקטרוני(, יכלול את פרטי המשתמש-הרוכש כולל מספר תעודת
זהות ואת פרטי ההזמנה, ויחולו עליו התנאים המפורטים בסעיף 11 זה להלן . 11.2 . בכל הקשור לביטול עסקת מכר מרחוק על ידי המשתמש הרי שיחול חוק הגנת הצרכן התשמ'א- 1981 )"חוק הגנת
הצרכן"(.
11.3 . הנך רשאי לבטל עסקת מכר מרחוק בהודעה בכתב וזאת מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת
המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה האמורים בחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.
11.4 . תוצאות ביטול העסקה יהיו כמפורט בחוק הגנת הצרכן.
11.5 . זכות ביטול עסקת מכר מרחוק מוחרגת בהתאם לחוק הגנת הצרכן והתקנות מכוחו, ובין השאר אינה עומדת
במקרים הבאים: לגבי 'טובין פסידים' כמשמעם בחוק הגנת הצרכן, לגבי טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן
בעקבות העסקה וכן לגבי כל טובין לגביהם הוחרגה זכות ביטול עסקת מכר מרחוק בהתאם לכל דין חל במועד
הרלוונטי.
11.6 . ביטול הזמנת אלבום אשר מיוצר עבור המשתמש במיוחד, אינה ניתנת לביטול על ידי המשתמש.
11.7 . דמי ביטול – בכפוף לביצוע ביטול כדין על ידך ובכפוף לייתר הוראות תנאי שימוש אלו והוראות חוק הגנת הצרכן,
הרי שבתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין המוצר בניכוי דמי ביטול בשיעור
של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין
המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו באתר לא תחויב על ידי החברה בדמי ביטול כלשהם. אם סופק לך המוצר –
תתבקש להעמיד את המוצר לרשות הספק במקום שבו נמסר לך ולהודיע לו על כך.
11.8 . בכל מקרה של ביטול רכישה כאשר כבר נשלח למשתמש המוצר נשוא ההזמנה שבוטלה, המשתמש מחויב
להעמידו בהקדם לרשות החברה במקום שבו נמסר לו המוצר בשלמותו ומבלי שנעשה בו שימוש ויודיע על כך
לחברה. חלף העמדת המוצר כאמור לרשות החברה במקום שבו נמסר לו, החברה תעמיד לרשות המשתמש
לבחירתו אפשרות של שימוש בשירותי השילוח של חברת השילוח עמה עובדת החברה בתמורה לחיוב המשתמש
בדמי משלוח בשיעורם כפי שיחולו באותו המועד ובהתאם להחלטת החברה.
12 . אחריות
12.1 . המשתמש מסכים בזאת מפורשות שהשימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי. החברה, הגופים
המסונפים לה, עובדיהם, סוכניהם, שלוחיהם, והדירקטורים בהם, אינם מצהירים ואינם מתחייבים שהשימוש
באתר ו/או בתוכנה יהיה נטול הפרעות ו/או חסר תקלות ו/או נטול טעויות ו/או חסר כשלים ו/או יינתן כסדרו
בלא הפסקות.
12.2 . הגישה ניתנת לאתר )ולאפליקציה( ותוכנה כמו שהם וככול שהם זמינים, על בסיס " AS IS " ועל בסיס " AS AVILABLE ". החברה מסתלקת מכל מצג, אחריות, ערובה, הצהרה ותנאי, בין מפורש ובין מרומזים, בקשר
לאתר, לתוכנה ולשימוש בהם ולא תהיה אחראית לכל שגיאה שנפלה באתר )ובאפליקציה( ו/או בתוכנה. לא
תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, האתר
)ואפליקציה( ו/או התוכנה, מאפייניהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכיו ולדרישותיו, וכן בגין השפעתם על
מחשב המשתמש )לרבות סמראטפון וטאבלט(, יציבותם ואמינותם.
12.3 . השימוש, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה, בשירותי האתר ובתוכנה, ייעשה על אחריותו הבלעדית
והמלאה של המשתמש.
12.4 . החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או לזמינות השירותים הנמצאים באתר ו/או באתרים
מקושרים לאתר )לרבות בנוגע לתכנים הנמסרים לפרסום( ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם,
דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר.
12.5 . כמו כן, החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות,
ישירות או עקיפות, שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש באתר, בתוכנה ו/או בתכנים כלשהם
המופיעים באתר ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר ) Download ( ו/או בשל חדירה בלתי חוקית ושימוש או
שיבוש התכנים על ידי צדדים שלישיים.
12.6 . החברה לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר.
12.7 . החברה לא תישא בכל אחריות לתוכן שיועבר בין משתמשי האתר במסגרת חוות דעת, המלצות, קישוריות אל
מקורות ו/או מאגרי מידע ו/או שירותים ו/או אתרי תוכן אחרים.
12.8 . החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משמשים באתר או על ידי כל גורם אחר.
12.9 . הצבת מודעות, קישוריות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד,
הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר.
12.10 . החברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים על ידי צדדים שלישיים באתר לרבות בקישורים הקיימים באתר
והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורים.
12.11 . החברה אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם
של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל תוכן,
מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתר או שאתרים אחרים מפנים אליהם וכל הסתמכות של
המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת
אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת
המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
12.12 . החברה ו/או מי טעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שנגרם בקשר או בעקבות עם השימוש באתר )לרבות
האפליקציה( ו/או בתוכנה.
12.13 . החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות או חבות למעט כאמור מפורשות בהסכם זה ובהתאם להוראות
הדין שאין להתנות עליהם.
12.14 . היה והחברה תנסה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר שבחר
לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה.
12.15 . האמור בתנאי השימוש אלו, בשום אופן, לא יתפרש כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה בגין פעולה
כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.
12.16 . בשום מקרה, החברה ו/או מי טעמה לא יהיו חבים בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד,
תוצאתי, עונשי ו/או כל נזק, אובדן ו/או הפסד אחר, הנובע ו/או קשור להסכם זה ו/או לשימוש באתר ו/או לשימוש
בתוכנה, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים,
הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או
באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או
הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או
כל עילה אחרת.
12.17 . ככל שמתיר זאת החוק ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, בשום מקרה החברה והגורמים הקשורים אליה כולל
שותפים, נושאי משרה, דירקטורים, עובדים, בעלי מניות, סוכנים, נותני רישיון, קבלני משנה וספקים לא יישאו
באחריות כלפיך ו/או כלפי כל ישות אחרת תחת כל תיאוריה משפטית, בין אם בעילה חוזית, נזיקית או אחרת, בין
אם בשל נזק ישיר, עקיף, משני ו/או נסיבתי כולל ומבלי לגרוע אבדן רווחים, אבדן הזדמנויות עסקיות, אבדן הכנסה
ו/או רווח, חסרון כיס, פגיעה במוניטין, אבדן מידע, פיצויים מיוחדים, עונשיים ו/או לדוגמא; הנובעים מ ו/או קשורים
בכל דרך בשירות, לרבות שימושך בו ו/או הסתמכותך עליו ו/או על כל חלק ממנו ו/או בכל תקלה, חוסר דיוק,
השמטה, פגם, פרצת אבטחה ו/או כל כשל בביצוע ואספקת השירות על-ידי החברה
12.18 . מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, כל אחריות ו/או חבות מצד החברה תהיה מוגבלת בכל מקרה שהוא לנזקים בפועל,
מוכחים וישירים בלבד, ובכל מקרה לא תעלה על סכום הרכישה האחרונה של המשתמש מחברה דרך האתר
ממשתמש או על סך התמלוגים ששילם המשתמש לחברה, אם שילם, בגין השימוש בתוכנה במהלך ששת
החודשים שקדמו לאירוע הרלוונטי, לפי העניין.
12.19 . מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או
מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
12.20 . החברה אינה אחראית לנזק כלשהו )לרבות נזק לגוף( ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או חסרון כיס כלשהם )"הנזקים"(
שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ו/או בקשר לאתר ו/או לכל שימוש באתר ו/או שייגרם כתוצאה
ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של החברה.
12.21 . החברה אינה אחראית בגין כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, לרבות פעולה
שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת המשתמש באתר וכדומה.
12.22 . המשתמש יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד ג' כלשהו בגין
טעות שביצע בהקלדת הנתונים.
12.23 . המשתמש פוטר את החברה מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה
מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
12.24 . החברה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו
כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, תקיפות
האקרים, מזג אויר קיצוני וכדומה.
12.25 . החברה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזקים שייגרמו למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה
בתקשורת שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת באשר הם.
12.26 . החברה לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו,
בכל הקשור למוצרים שיירכשו בעקבות השימוש באתר.
12.27 . הסעד הבלעדי והממצה שיהיה למשתמש כלפי החברה בכל מקרה של טענה לזכות ו/או לסעד כלשהו כלפי
החברה בקשר עם הזמנת מוצר כלשהו מהחברה, יהיה ביטול הזמנת המוצר שרכש המשתמש מהחברה
באמצעות האתר, ולא תהיינה למשתמש טענות נוספות כנגד החברה.
12.28 . החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, שיבושים,
תקלות ואו קלקולים, לא יופרעו ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים,
תקלות או כשלים – והכול בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק,
אצל החברה או אצל מי מטעמה. החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל בעיה טכנית המונעת
ממך מלהזמין מוצר באמצעות האתר ו/או לעדכן הזמנה ו/או לבצע פעולה כלשהי באמצעות האתר.
12.29 . נפלה טעות קולמוס ברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, כגון מחיר הנקוב באגורות במקום בשקלים, או
מחיר החורג מהותית ממחיר השוק הסביר, לא יחייב הדבר את החברה.
13 . פרטיות
13.1 . מאגרי המידע של החברה רשומים על פי כל דין. שימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש להיכלל במאגרי מידע
אלה. בהתאם, החברה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לפנות אל למשתמש באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר
ובדואר אלקטרוני, ו/או באמצעות פנייה טלפונית, למטרות קידום מכירות ושיווק, על-פי דרישות הדין הרלבנטיות,
וכל עוד לא הודיע המשתמש לחברה אחרת. במסגרת זו תהא החברה רשאית להעביר למשתמש מידע כלשהו על
החברה או מי מטעמה, לרבות מידע בדבר מוצרים, שירותים ומבצעים הנמכרים ו/או החלים ו/או הניתנים על ידי
החברה או מי מטעמה או מי באמצעותה.
13.2 . בהצטרפותו לשירות האתר, המשתמש מסכים כי מידע שתקבל החברה מהמשתמש, לרבות פרטיו האישיים של
המשתמש ופירוט בדבר רכישותיו, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה בגינו, וכי ייעשה במידע זה שימוש
בהתאם למטרות מאגרי מידע אשר יעודכנו מעת לעת עפ"י שיקול דעתה של החברה ולהוראות כל דין.
13.3 . המשתמש ומאשר באופן מפורש, בהצטרפותו לשירות האתר, כי החברה תהיה רשאית להשתמש במידע שתקבל
מהמשתמש ישירות וכן במידע שייאסף ויצטבר במאגר)י( המידע של החברה בגינו מכל מקור ודרך, למטרות שיווק
ומכירות על ידי החברה ו/או מי מטעמה, וכן למטרת פנייה )כללית או מותאמת אישית( למשתמשים בדיוור אישי
ו/או בפניה ישירה בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון לרבות באמצעות טלפון, דואר, פקס, דואר אלקטרוני, הודעת
SMS מערכת חיוג אוטומטית, תקשורת בלוטות' וכד', מטעמה או מטעם אחרים, למטרת משלוח דברי פרסומת,
עידוד נאמנות המשתמשים לחברה, מתן שירותים למשתמשים וכן למטרת ניתוח המידע ומחקר סטטיסטי. החברה
אף רשאית, למטרות הנ"ל, להעביר את המידע, מעת לעת, לצדדים שלישיים ואלה יהיו רשאים להשתמש אף הם
במידע שהועבר אליהם לאותן מטרות שלהן החברה רשאית לעשות בו שימוש, כאמור לעיל ובכפוף להוראות כל
דין. החברה רשאית גם למסור מידע הקשור לפירוט רכישותיו של המשתמש לצדדים שלישיים.
13.4 . במידה והמשתמש מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך לחברה בכתב בהתאם
להוראות כל דין.
.35. החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים שהמשתמש מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של המשתמש 1
לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם המשתמש, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי
לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את המשתמש.
13.6 . פרטים אישיים שנמסרו לחברה יועברו לצד ג' מכוח צו שיפוטי ו/או הוראות הדין ובהתאם לשיקול דעת החברה
במקרה של נקיטת הליכים משפטיים ו/או קבלת התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים מכל סוג כנגד החברה.
13.7 . המשתמש מכיר בזאת שכל הדיונים, דירוגים, הערות, שירות לוח המודעות, חדרי הצ'ט ו/או כל תשתיות הודעות
ותקשורות באתר )"קהילות"( הם פומביים ואינם תקשורות פרטיות, ולכן צדדים שלישים רשאים לקרוא את
התקשורות של המשתמש מבלי ידיעתו. החברה אינה שולטת או נותנת חסות לתוכן, להודעות או למידע הנמצא
בכל קהילה ולכן החברה מסתלקת באופן מפורש מכל חבות הנוגעת לקהילות ואינה אחראית לשום תוצאה הנובעת
מהשתתפות המשתמש בקהילות. כל מידע שהמשתמש מפרסם באתר, בין אם בחדרי הצ'ט, בחדרי הדיונים, על
לוחות המודעות או בכל דרך אחרת, אינו מידע שחלה עליו סודיות כלשהי. על ידי פרסום הערות, הודעות ו/או מידע
אחר באתר, המשתמש מקנה לחברה את זכות השימוש באותן הערות, הודעות ו/או מידע אחר לצורך קידום
מכירות, פירסום, חקר שוק וכן לכל מטרה חוקית אחרת מבלי הגבלה של טריטוריה, זמן או כל הגבלה אחרת.
13.8 . השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו. למידע נוסף
כאמור אנא עיין במדיניות הפרטיות של החברה.
14 . הענקת רישיון לחברה
14.1 . על ידי פרסום תכנים באתר או דרכו, המשתמש יהא כמי שנתן לחברה רישיון בינלאומי, בלתי הדיר, לא בלעדי, לא
מוגבל בזמן וללא כל תמורה, הניתן להעברה, לעשות כל שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, לפרסם, לערוך, לתרגם,
להפיץ, לבצע ולהציג את התכנים לבד או יחד עם יצירות אחרות בכל צורה, מדיה או טכנולוגיה הידועות כיום או
שיהיו בעתיד, ללא מגבלות טריטוריה או זמן וכן לתת רישיונות משנה לגבי זכויות אלו.
14.2 . במידה ותבקש זאת באמצעות מתן הוראה בשירות ו/או בכל דרך אחרת, הרישיון לעיל יסמיך את החברה גם
להפיץ, להעמיד לרשות הציבור ולשדר את התוכן שלך.
14.3 . אתה מוותר בזאת בפני החברה על כל זכות מוסרית בתוכן שלך ומתחייב כי השגת ויתור כאמור עבור החברה
מכל יוצר של התוכן שלך.
15 . משלוח הודעות על ידי החברה ו/או מי מטעמה
15.1 . על מנת שתהיה מעודכן בהצעות המתפרסמות באתר מעת לעת, החברה חפצה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני
לעדכונך בנדון, וזאת לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת לחברה עת הרשמתך לאתר. הנך מאשר בזאת לחברה
ו/או למי מטעמה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני כאמור, באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני
כאמור, הנך מוזמן לפנות למחלקת השירות של החברה בכתובת הדואר האלקטרוני המפורסמת באתר ולבקש
להסירך מרשימת התפוצה.
15.2 . כמו כן, באישורך את תנאי שימוש אלה הנך מביע הסכמתך לכך שהחברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות
אליך מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS , דואר אלקטרוני,
פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי.
16 . הקניין הרוחני והזכויות של החברה באתר ובתוכנה
16.1 . כל דבר באתר )ובאפליקציה( ובתוכנה הוא רכושה הקנייה הבלעדי של החברה או שנעשה בו שימוש תחת הרשאה
מפורשת מבעל הזכויות.
16.2 . הקניין הרוחני באתר ובתוכנה, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או שירות ו/או המדגמים ו/או הפטנטים,
מוניטין וכיוצא באלה זכויות באתר )ובאפליקציה( ובתוכנה, לרבות עיצוב האתר, התוכנה ותוכנות אחרות,
פלטפורמות, אלגוריתמים, היישומים, הקבצים, קטעי הווידאו, הטקסטים, סאונד ומוזיקה, התמונות, הטכנולוגיות,
התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר וכל תוכן קנייני אחר וכל שיפור או יצירה
נגזרת מכל אלה, בין אם רשומות או לא )"הקניין הרוחני"(, הינם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה, או של
צדדים שלישיים שהחברה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.
16.3 . האתר מכיל חומר המוגן על פי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר ותוכן ומידע קנייני אחר, לרבות טקסט, תוכנה,
תמונות, וידאו, גרפיקה, מוזיקה וצלילים. למשתמש באתר אסור לשנות, לפרסם, לשדר ו/או להשתתף בהעברה
או מכירה, ליצור עבודות נגזרות או לנצל את התוכן באתר בכל אופן אחר, בשלמותו או בחלקו. אלא אם נקבע
אחרת במפורש על פי חוק, כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום או ניצול מסחרי של חומר מהאתר, ללא אישור
מפורש בכתב ומראש מהחברה או מבעל הזכויות בו, הינו אסור. במידה שהעתקה, הפצה, שידור, פרסום, של
חומר מוגן בזכויות יוצרים, הינה מותרת, לא יעשו כל שינויים ו/או מחיקות של קרדיט ליוצר, סימני מסחר או הודעה
בדבר זכויות היוצרים. המשתמש באתר מכיר בכך שהוא אינו רוכש כל זכויות בעלות על ידי הורדה מהאתר ו/או
הורדה מהודעות שקיבל מהחברה ) download ( של החומר המוגן מהאתר.
16.4 . המשתמש לא יעלה לאתר (upload) , יפרסם או ינגיש בדרך אחרת באתר כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני
מסחר או זכויות קנייניות אחרות מבלי הרשאה מפורשת של בעלי זכויות היוצרים, סימני המסחר והזכויות הקנייניות
האחרות. המשתמש יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק הנובע מהפרה של זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קנייניות
אחרות וכל נזק אחר הקשור לכך. על ידי הצגת חומר בכל איזור פומבי באתר, המשתמש מצהיר שהבעלים של
חומר זה נתן לחברה זכות ורישיון בלתי הדיר, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל,
להעתיק, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ את החומר האמור )כולו או חלקו( בכל העולם וכן לשלב חומר
זה ביצירות אחרות בכל אופן, בכל מדיה ובכל טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, באופן המקסימלי הניתן
לגבי כל זכות יוצרים הקיימת בחומר האמור. המשתמש מרשה גם לכל משתמש אחר לגשת, לצפות, לאחסן,
לשכפל ולהעתיק את החומר לשימוש האישי של אותו המשתמש. המשתמש מעניק לחברה את הזכות לערוך,
לשכפל להעתיק, לפרסם ולהפיץ כל חומר שנעשה זמין באתר על ידו.
16.5 . החברה שומרת על כל זכויותיה וקניינה בקניין הרוחני ובאתר ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות
כלשהם בקניין הרוחני ו/או באתר ו/או בכל חלק ממנו.
16.6 . כל סימני המסחר של החברה המופיעים באתר הינם בבעלות בלעדית ומלאה של החברה. שם החברה, שם האתר
ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של החברה הם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה, ואין בעצם
הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.
16.7 . כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות
למשתמש ואין בו כדי להוות מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.
16.8 . האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, לצורך הצגת מוצרים והשוואת מחירים. אין להעתיק,
לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להעביר לצד ג' ו/או להציג בפומבי כל חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך
מראש ובכתב מהחברה.
16.9 . אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המתפרסמים בו, בבסיס הנתונים שבאתר, ברשימות המוצרים
והשירותים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת אישור בכתב ומראש.
16.10 . כל דבר באתר הוא רכושה הקנייה הבלעדי של החברה או שנעשה בו שימוש תחת הרשאה מפורשת מבעל הזכויות.
כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, יצירת קישור או שינוי בדרך אחרת של האתר מבלי הסכמה מוקדמת מפורשת
בכתב מהחברה, אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים,
זכויות סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית עליך עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או
אזרחיים.
16.11 . האמור בסעיף 16 זה לעיל )על כל תת סעיפיו( יחול לטובתה של החברה וכן לטובת כל מי מטעמה, מעת לעת ולפי
שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
17 . תוכן צדדים שלישיים
17.1 . כל תוכן של צד שלישי המופיע באתר, לרבות, דעות, המלצות, עצות, הצהרות, שירותים וכן כל מידע אחר או תוכן
אחר המבוטא או מונגש על ידי צדדים שלישיים, לרבות על ידי ספקי תוכן או מידע וכן על ידי כל משתמש )"תוכן
צד שלישי"(, נעשה על ידם ועל אחריותם הבלעדית ולא על ידי החברה ולחברה לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.
17.2 . החברה לא נותנת חסות ולא אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של כל תוכן צד שלישי. בשום נסיבות,
החברה לא תהיה אחראית וכן לא תחוב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות המשתמש על מידע שהושג
דרך האתר. זוהי אחריותו של המשתמש להעריך את הדיוק, הנכונות, המהימנות, השלמות ו/או השימושיות של
כל תוכן צד שלישי הקיים באתר.
17.3 . ייתכן והאתר יכיל קישורים לאתר אינטרנט של צדדים שלישיים. קישורים אלו ניתנים לנוחות המשתמש בלבד ואינם
מעידים על מתן חסות של החברה לתכנים הנמצאים באתרי אינטרנט אלו. החברה אינה אחראית לכל מצג ו/או
תוכן, של אותם אתרי אינטרנט אליהן קיים לינק באתר וכן אינה אחראית לדיוק, לנכונות, למהימנות, לשלמות ו/או
לשימושיות של כל תוכן ומידע המופיע באתרי אינטרנט אשר לינק אליהם מופיע באתר. המשתמש מודע לכך שייתכן
שביקור באתר אינטרנט שלינק אליו מופיע באתר יגרום לו לנזקים נוספים, לרבות עקב וירוסים, רוגלות, ותוכנות
זדוניות אחרות. אם המשתמש מחליט להיכנס לאתר אינטרנט של צד שלישי דרך לינק המופיע באתר, הוא עושה
זאת על אחריותו ובלעדית כאשר כל הסיכונים בנוגע לכך רובצים עליו. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר
ו/או עקיף שייגרם ו/או עלול היה להיגרם לך כתוצאה משימוש או כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתרי
האינטרנט שתגיע אליהם באמצעות הקישורים באתר.
17.4 . החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים שלהלן ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או
בחברה ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.
17.5 . החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות ו/או לערוך כל תוכן צד שלישי שפורסם, על פי שיקול דעתה
הבלעדי.
17.6 . אין החברה אחראית לדיוקם ו/או לנכונותם ו/או לאמינותם של תכני צד שלישי וההסתמכות עליהם הינה באחריותך
הבלעדית.
17.7 . החברה אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או מחיקה שנעשה לתכנים אשר הועלו על-ידי
המשתמשים ו/או נכתבו על-ידי משתמשים במסגרת חוות הדעת ו/או בכל מסגרת אחרת באתר.
17.8 . החברה רשאית לבטל ולהסיר כל תוכן צד שלישי, לשנות, מעת לעת, את מבנם, מראם, זמינותם והתכנים שבו וכן
לא לפרסמו ו/או להסירו והכול ללא הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי.
17.9 . לחברה יהא שיקול הדעת הבלעדי וללא כל מתן הודעה מוקדמת, להתיר את תוכן צד שלישי, לשלול את פרסומו
ו/או להסירו, בין עקב אי עמידה בתנאי השימוש ובין מכל סיבה אחרת.
17.10 . כל הסתמכות על התכנים של צדדים שלישיים המופיעים באתר הינה באחריותך הבלעדית והחברה לא תהא
אחראית לכל נזק, הפסד, חסרון כיס או הוצאה שייגרמו לך אם תפעל על בסיס המידע, התכנים או המסרים
המפורסמים באתר.
17.11 . החברה רשאית לקבוע ולערוך את תכני האתר לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
17.12 . הימצאותו באתר של קישור לאתר חיצוני מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או
אמין. החברה איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל.
17.13 . פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו החברה הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע
בזכות המפרסם.
17.14 . במידה ומוצג בשירות תוכן ו/או יצירות שבבעלותך באופן שלדעתך מפר זכויות יוצרים שלך ו/או תוכן שפוגע
בפרטיותך ו/או הינו פוגעני ו/או מהווה דיבה, הנך מוזמן ליצור קשר עם החברה בבקשה להסירו בכתובת הדוא"ל
dphoto3@gmail.com תוך הפנייה מדויקת לתוכן המפר וצירוף אסמכתא להיותו כזה וכן פרטי התקשרות, שם
ופרטים מזהים. במקרה שהתוכן אכן יימצא כמפר הוא יוסר על ידינו ותשלח אליך הודעה בעניין.
18 . שיפוי ושחרור
המשתמש מסכים להגן על, לשפות ולפצות את בעלי החברה ואת החברה והגופים המסונפים לה ומנהליהם, הדירקטורים
בהם, נושאי משרה בה, עובדיהם, סוכניהם ושלוחיהם מפני כל אבדן, הוצאה, עלויות, פיצויים, דרישות, תביעות )כולל
הוצאות בשל שכר טרחת עו"ד, שכ"ט מומחים וכל הוצאה אחרת הקשורה בהתדיינות משפטית ו/או גבייה(, הנובעים או
הקשורים: )א( לתוכן של המשתמש ו/או לאלבום; ו/או )ב( לפעילותו שלא על פי תנאי שימוש אלה ו/או שלא כדין.
19 . ביטול הסכם זה
החברה רשאית לבטל הסכם זה בכל עת ומכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהיה
חייבת למסור הודעה על כך למשתמש. ביטול הסכם זה לא יפגע בהמשך תחולת תניות לטובת החברה אשר מצוין לגביהן
במפורש כי ימשיכו לחול לאחר ביטול הסכם זה ו/או שעל פי טבען להישאר בתוקף אף לאחר ביטול חוזה.
20 . מדיניות פרטיות
הנהלים אשר על פיהם פועלת החברה באיסוף ובשימוש במידע כאמור מפורטים במסמך נפרד תחת השם "מדיניות
הפרטיות".
21 . קיצור תקופת ההתיישנות
בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי”ח- 1958 , מוסכם בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת בת שלוש שנים ממועד
ביצוע הפרסום הרלבנטי באתר ו/ או האירוע נשוא פניית המשתמש, כמועד סופי שבו יוכל המשתמש להפנות אל החברה
כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. במקרה של פרסום חוזר ונשנה, יתחיל מועד תקופת ההתיישנות ממועד הפרסום המקורי.
המשתמש מתחייב שלא להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. פעולה
של המשתמש בניגוד להתחייבותו ו/או התייחסות של החברה לפעולתו של המשתמש, ככל שיהיו, לא יהא בהם כדי לגרוע
מטענת ההתיישנות של החברה. מוסכם, כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.
22 . שונות
22.1 . כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות ההסכם.
22.2 . כל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר לשימוש באתר תועבר לחברה על ידי המשתמש בכתב לכתובת החברה.
22.3 . כל זכות, סעד ו/או תרופה של החברה על פי הסכם זה לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של החברה.
22.4 . רישומי החברה בדבר הפעולות המתבצעות באמצעות האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונותם.
22.5 . אין בהסכם זה כדי להקנות זכויות כלשהן למי שאינו צד לו ואין הסכם זה חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל
זכות לצד שלישי כלשהו.
22.6 . שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי החברה לא יחשבו כוויתור על זכויותיה על פי הסכם
זה ו/או על פי כל דין, ולא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של
החברה לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.
22.7 . הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל
תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר להסכם זה נתונה לבית משפט בתל- אביב המוסמך לפי העניין.
22.8 . חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי חוזה זה לא תשפיע על תקפות חוזה זה בכללותו. תנאי שאינו תקף או
שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על
פי החוק.
22.9 . בלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרות העומדות לחברה על-פי כל דין ו/או תנאי השימוש, לרבות מדיניות
הפרטיות, החברה שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שתהא ובכל עת בה
תחפוץ בכך, להגביל ו/או לחסום את גישתך לשירות ו/או למנוע ממך את האפשרות לעשות בו שימוש ו/או בכל
חלק ממנו, כולל בין היתר בשל סיבה ו/או תקלה טכנית ו/או הפרה של תנאי השימוש.
22.10 . לחברה נתונה הזכות לנקוט בכל האמצעים, בין מניעתיים ובין אם לאחר מעשה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהתאם
להוראות כל דין, כנגד משתמש אשר יעשה שימוש באתר ו/או בשירותים ובמוצרים שלא למטרות אשר לשמם נועדו
וכן בכל מקרה של חשש או חשד לביצוע עבירה ו/או הפרת הוראות כל דין. מבלי לגרוע מהאמור לחברה נתונה
הזכות למנוע או לחסום גישה לאתר בין באופן מלא ובין לחלק משירותי האתר למשתמש שלא ינהג בהתאם
להוראות תנאי שימוש אלו.
22.11 . החברה רשאית להמחות, להעביר ו/או להסב הסכם זה, כולו או בחלקו, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לכל צד
שלישי. אתה אינך רשאי להסב ו/או להעביר הסכם זה לצד ג' ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב. כל הסבה
בלתי מורשית על ידי המשתמש תחשב כבטלה וחסרת תוקף.

דילוג לתוכן